Make your own free website on Tripod.com

ฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม

โครงสร้างการบริหาร งบประมาณ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูลจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด


ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม

ให้บริการรับคำขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

ขั้นตอนการขอรับบริการ
1. แจ้งความประสงค์ และขอรับเอกสารคำขอจากเจ้าหน้าที่
2. กรอกแบบคำขอ พร้อมแนบเอกสารตามที่กำหนด ยื่นต่อเจ้าหน้าที่
3. เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความถูกต้องและจะรับเรื่องไว้เพื่อดำเนินการต่อไป
4. เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อไปเพื่อนัดหมายวัน เวลาในการตรวจสถานที่ผลิตและ เก็บตัวอย่าง
5. หลังจากตรวจสถานที่ผลิต และเก็บตัวอย่างแล้วเจ้าหน้าที่จะส่งให้หน่วยตรวจสอบ เพื่อการการวิเคราะห์ ทดสอบ ตามขั้นตอนต่อไป
6. เมื่อทดสอบเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการทดสอบให้ทราบ
7. กรณีที่ผลการตรวจสถานที่ผลิต และผลิตภัณฑ์ ผ่าน และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแล้ว จะแจ้งให้ มารับใบรับรองมาตรฐานต่อไป
8. กรณีทีผลการตรวจสถานที่ผลิต และผลิตภัณฑ์ ไม่ผ่าน จะแจ้งให้ทำการปรับปรุงแก้ไขและนัดหมายการตรวจ ครั้งที่ 2 หากในการทดสอบครั้งที่ 2 ไม่ผ่าน จะทำการยกเลิกคำขอ และนำเข้ากลุ่มโครงการ ให้คำปรึกษา แนะนำต่อไป

หลักฐานประกอบการขอรับบริการ
1. แบบคำขอใบรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มช.1)
2. รายละเอียดการติดต่อสถานที่ผลิต (แผ่น ก.)
3. เอกสารประกอบคำขอ มีรายละเอียดดังนี้

3.1 สำหรับผู้ขอที่เป็นกลุ่มสหกรณ์
- สำเนาใบสำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์
- สำเนาข้อบังคับสหกรณ์
- รายชื่อคณะกรรมการของสหกรณ์
3.2 สำหรับผู้ขอที่เป็นกลุ่มเกษตรกร
- สำเนาใบสำคัญรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
- สำเนาข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร
- รายชื่อคณะกรรมการของกลุ่มเกษตรกร
- สำเนาทะเบียนบ้านของคณะกรรมการของกลุ่มเกษตรกร
3.3 สำหรับผู้ขอที่เป็นกลุ่มบุคคลตามกฎหมายวิสาหกิจชุมชน
- สำเนาหนังสือสำคัญรับรองกลุ่มบุคคลตามกฎหมายวิสาหกิจชุมชน
- สำเนาวัตถุประสงค์กลุ่มบุคคลตามกฎหมายวิสาหกิจชุมชน
- รายชื่อและสัญชาติกลุ่มบุคคลธรรมดาตามกฎหมายวิสาหกิจชุมชน
3.4 สำเนาหนังสือรับรองเป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ดีเด่น : สินค้าชุมชนในโครงการ
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
3.5 สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ลงนาม
3.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงนาม
3.7 สำเนาหนังสือคู่มือรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (ถ้ามี)
3.8 หนังสือมอบอำนาจ (ใช้ในกรณีที่ให้ผู้อื่นทำการแทน) พร้อมติดอากรแสตมป์

บริการเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ (6% ต่อปี) วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท แก่อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม

โดยใช้ผู้ค้ำประกันดังเกณฑ์ต่อไปนี้
1. วงเงินไม่เกิน 20,000 บาท ใช้ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่มีเงินเดือน 6,000 บาท ขึ้นไป จำนวน 1 คน ค้ำประกัน
2. วงเงิน 20,000 - 50,000 บาท ใช้ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่มีเงินเดือน 6,000 บาทขึ้นไป จำนวน 2 คน ค้ำประกัน และสำหรับกลุ่มอาชีพสามารถใช้สมาชิกของกลุ่มจำนวน 5 คนค้ำ้ประกันได้
โดยประธานกลุ่มเป็นผู้ยื่นกู้ และมีหนังสือรับรองสถานภาพกลุ่มจากอำเภอ
3. วงเงิน 50,000-100,000 บาท ใช้ข้าราชการระดับ 4 ขึ้นไป (กรณีเป็นข้าราชการตำรวจ หรือทหาร ยศ ร.ต.อ หรือ ร.อ.) จำนวน 2 คน ค้ำประกัน

ให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรม
ให้บริการปรึกษาแนะนำแก่อุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม และการพัฒนามาตรฐานสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ให้บริการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือในการผลิต แก่อุตสาหกรรม ในครอบครัว

ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร. 0-5389-0509 โทรสาร 0-5311-2318

รายชื่อผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

บรรณานุกรมเครื่องจักร

ฐานข้อมูลวัตถุดิบ

ฐานข้อมูลเทคโนโลยีการผลิต

ฐานข้อมูลการออกแบบ

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

ผลิตภัณฑ์เด่นภูมิปัญญาไทย

แบบจำลองการเริ่มธุรกิจ

แบบทดสอบตนเองของผู้ประกอบการ

เยี่ยมชม Web Site : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทร. 0-5311-2316-7 โทรสาร 0-5311-2318

E-mail : chiangmai_industry@yahoo.com