Make your own free website on Tripod.com

ฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม

โครงสร้างการบริหาร งบประมาณ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูลจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด


ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ให้บริการรับขอใบอนุญาตขนแร่

ขั้นตอนการขอรับบริการ
ผู้ขอยื่นคำขอใบอนุญาตขนแร่พร้อมหลักฐาน ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เชียงใหม่
หลักฐานประกอบการขอรับบริการ
1. คำขอใบอนุญาตขนแร่ (แบบคำขอ 24 หรือ 24ก.)
2. กรณีขอขนแร่ไปจำหน่าย ต้องมีเอกสารตามมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 (ทธ.6)
3. ใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง กรณีเป็นการขอขนแร่ในครอบครอง
4. หลักฐานการได้มาซึ่งแร่ที่ขอขน
- การออกใบอนุญาตขนแร่ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง 25 นาที (กรณีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแร่ภายในเหมือง ใช้เวลาไม่เกิน 4 ชั่วโมง 25 นาที)

การขอใบอนุญาติซื้อแร่ ตาม พ.ร.บ.แร่

ขั้นตอนการขอรับบริการ
ผู้ขอยื่นคำขอใบอนุญาตซื้อแร่พร้อมหลักฐาน ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เชียงใหม่
หลักฐานประกอบการขอรับบริการ
1. คำขอใบอนุญาตซื้อแร่
2. สำเนาทะเบียนบ้านซึ่งนายทะเบียนท้องถิ่นรับรองสำเนาถูกต้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอตรวจสอบกับต้นฉบับ และลงนามรับรองถูกต้อง หรือสำเนาหนังสือสำคัญ แสดงถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
4. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท และหนังสือแสดงการจดทะเบียน นิติบุคคล กรณี เป็นนิติบุคคล
5. สำเนาหนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนรับรอง กรณีเป็นนิติบุคคล
6. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นที่นายทะเบียนหุ้นส่วนรับรอง กรณีเป็นนิติบุคคล
7. สำเนาหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสภาการเหมืองแร่
8. สำเนาหลักฐานการมีสิิทธิ์ใช้สถานที่ ( โฉนดที่ดิน หรือ น.ส. 3 ก. หรือ น.ส. 3 กรณีเป็นที่ดินของตนเอง หรือ หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการดังกล่าว พร้อมเอกสาร ตาม 8.1 กรณีเป็นที่ดินของบุคคลอื่น)
9. แผนที่สังเขปแสดงจุดที่ตั้งร้านรับซื้อแร่
10. สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่ตามแบบที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กำหนดในกรณีที่ ได้มอบหมายให้บุคคลอื่นยื่นคำขอแทน

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโม่ บด ย่อยหิน

ขั้นตอนการขอรับบริการ
ผู้ขอยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโม่ บด ย่อยหินพร้อมหลักฐาน ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เชียงใหม่
หลักฐานประกอบการขอรับบริการ
1. คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโม่ บด และย่อยหิน (รง.3/1)
2. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงาน และวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล กรณีเป็นนิติบุคคล
4. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่สิ้นอายุ

การขออนุญาตประทานบัตร โรงโม่ บด ย่อยหิน

ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โทร. 0-5311-2322, 0-5311-2324 โทรสาร 0-5311-2323

ประกาศราคาแร่

ข้อมูลโลหกรรม

ข้อมูลแหล่งหินและเหมืองหิน

ข้อมูลโรงโม่หิน

ข้อมูลโรงแต่งแร่

ข้อมูลประทานบัตรเหมืองแร่

ข้อมูลโรงงานเกลือสินเธาว์

ข้อมูลอาชญาบัตรสำรวจแร่

ข้อมูลสถิติแร่

มาตรฐานสถานประกอบการชั้นดี

การจัดสรรค่าภาคหลวงแร่

กฎหมายควรรู้

เยี่ยมชม Web Site : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการ ถนนโชตนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทร. 0-5311-2316-7 โทรสาร 0-5311-2318

E-mail : chiangmai_industry@yahoo.com