Make your own free website on Tripod.com

ฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม

โครงสร้างการบริหาร งบประมาณ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูลจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด


ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทยอยู่ ระหว่าง เส้นรุ้งที่16 องศาเหนือ และ
เส้นระแวงที่ 99 องศาตะวันออก สูง จากน้ำทะเลประมาณ1027 ฟุต ห่างจาก
กรุงเทพฯประมาณ 750 กิโลเมตร โดย ทางรถไฟ 720 กิโลเมตร โดยทาง รถยนต์ ตามแนวเส้นทางหลวงแผ่นดิน สายเหนือ

มีเนื้อที่ประมาณ 20,107 ตร.กม. หรือ ประมาณ 12,566,911 ไร่

มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ : ติดต่อกับ รัฐฉาน ของสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนม่าร์

ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันตก : ติดต่อกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทิศใต้ : ติดต่อกับ จังหวัดตากและจังหวัดลำพูน

เมืองเชียงใหม่ มีชื่อที่ปรากฏในตำนานว่า "นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่" เป็นราชธานีของอาณาจักรล้านนาไทยมาตั้งแต่พระยามังรายได้ทรงสร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ.1839 ซึ่งมีอายุครบ 700 ปี ในปี พ.ศ.2539 และเมืองเชียงใหม่ได้มีวิวัฒนาการสืบเนื่องกันมาในประวัติศาสตร์ตลอดมา เชียงใหม่มีฐานะเป็นนครหลวงอิสระ ปกครองโดยกษัตริย์ราชวงศ์มังราย ประมาณ 261 ปี (ระหว่าง พ.ศ.1839-2100) ในปี พ.ศ.2101 เชียงใหม่ได้เสียเอกราชให้แก่กษัตริย์พม่าชื่อบุเรงนอง และได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่านานร่วมสองร้อยปี จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงช่วยเหลือล้านนาไทยภายใต้การนำของพระยากาวิละและพระยาจ่าบ้านในการทำสงครามขับไล่พม่าออกไปจากเชียงใหม่และเมืองเชียงแสนได้สำเร็จ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สถาปนาพระยากาวิละเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่ ในฐานะเมืองประเทศราชของกรุงเทพมหานครและมีเชื้อสายของพระยากาวิละ ซึ่งเรียกว่า ตระกูลเจ้าเจ็ดตน ปกครองเมืองเชียงใหม่ เมืองลำพูนและลำปางสืบต่อมาจนกระทั่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ได้โปรดให้ปฏิรูปการปกครองหัวเมืองประเทศราชได้ยกเลิกการมีเมืองประเทศราชในภาคเหนือ จัดตั้งการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เรียกว่า มณฑลพายัพ และเมื่อปี พ.ศ.2476 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ปรับปรุงการปกครองเป็นแบบจังหวัด เชียงใหม่จึงมีฐานะเป็นจังหวัดจนถึงปัจจุบัน

เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 25.4 องศาเซลเซียส โดยมีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 20.1 องศาเซลเซียส
สภาพภูมิอากาศจังหวัดเชียงใหม่อยู่ภายใต้อิทธิพลมรสุม 2 ชนิด คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งภูมิอากาศออกได้เป็น 3 ฤดู ได้แก่
ฤดูฝน : เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนตุลาคม
ฤดูหนาว : เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
ฤดูร้อน : เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม

ภาคเหนือภูมิอากาศเย็นสดชื่น ภูมิประเทศสวยงามด้วยป่าเขา และดอกไม้นานา ชนิด ทำให้คนเหนือมีลักษณะเยือกเย็น จิตใจโอบอ้อมอารี งานศิลปะหัตถกรรมหลายชนิดจึงเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้

อาชีพของประชากรไทยส่วนใหญ่ยังคงเน้นที่อาชีพเกษตรกรรม โดยคิดเป็นร้อยละ 61.43 ของผู้ที่ทำงานทั้งหมด ทั่วประเทศ อันเป็นอาชีพดั้งเดิมของชนชาวไทย รองลงมาคือ อาชีพด้านอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม คิดเป็นร้อยละ 13.60 และ 10.02 ตามลำดับ นอกจากนี้ก็ประกอบอาชีพอื่น ๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมบริการ รับราชการ รัฐวิสาหกิจ การเมือง แพทย์ ทนายความ และอีกหลายสาขาอาชีพ ตลอดจนผู้ใช้ฝีมือแรงงาน

 

  วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร    อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
สวนสัตว์เชียงใหม่ดอยหลวงเชียงดาว
อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังดอยอ่างขาง

ชมข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก WEBSITE

จังหวัดเชียงใหม่ : www.chiangmai.go.th

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย : www.tat.or.th

สวนสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ : www.chiangmaizoo.com

ท่องเที่ยวภาคเหนือ : www.elanna.net

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการ ถนนโชตนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทร. 0-5311-2316-7 โทรสาร 0-5311-2318

E-mail : chiangmai_industry@yahoo.com