Make your own free website on Tripod.com

ฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม

โครงสร้างการบริหาร งบประมาณ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูลจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด


ข่าวประชาสัมพันธ์

- โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC)

   
  

นายวันชัย พิพัฒน์สมุทร อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) - พี่เลี้ยงน้อง โดยมีเทียนหอมบ้านเบญจวรรณ จำกัด อ.สันกำแพง เป็นพี่เลี้ยง ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 13 มิถุนายน 2548

 

- กิจกรรม 5 ส

  

  

สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดประกวดกิจกรรม 5 ส ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ โดยคณะกรรมการ ได้มาทำการตรวจประเมิน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 มิถุนายน 2548

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการ ถนนโชตนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทร. 0-5322-2493 โทรสาร 0-5322-2804

E-mail : chiangmai_industry@yahoo.com