Make your own free website on Tripod.com

ฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม

โครงสร้างการบริหาร งบประมาณ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูลจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด


Hot menu

ดาวน์โหลด รายชื่อโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดเชียงใหม่

ร้องเรียนโรงงานก่อความเดือดร้อน รำคาญ หรือร้องเรียนเรื่องอื่น ๆ ทางอีเมลล์ถึงอุตสาหกรรมจังหวัด

        

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
50300
ฝ่ายนโยบายและแผน โทร. 0-5311-2316-7
ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โทร. 0-5311-2322
ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม โทร. 0-5389-0508
ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร. 0-5389-0509

โทรสาร 0-5311-2318

E-mail : chiangmai_industry@yahoo.com

รัฐบาลไทย     จังหวัดเชียงใหม่

บริการสารสนเทศ เพื่อชาวเขียงใหม่     ข้อมูลท่องเที่ยวภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     มหาวิทยาลัยแม่โจ้