Make your own free website on Tripod.com

ฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม

โครงสร้างการบริหาร งบประมาณ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูลจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด


ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม

การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ขั้นตอนการขอรับบริการ
1. ผู้ประกอบการยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน
2. ตรวจเอกสาร
3. ลงรับเรื่อง
4. ตรวจสอบ
5. พิจารณา
6. ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
หลักฐานประกอบการขอรับบริการ
1. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา)
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงาน วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล)
3. แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณโรงงาน ส่วนบุคคลถูกต้องตามมาตราส่วน
4. แผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องจักรขนาดเหมาะสมและถูกต้องตามาตราส่วนพร้อมด้วยรายละเอียด โดยมีคำรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอื่น ที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด
5. แบบแปลนอาคารโรงงานขนาดเหมาะสมและถูกต้องตามาตราส่วน โดยมีคำรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอื่นที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด
6. แบบแปลน แผนผังและคำอธิบายโดยละเอียดแสดงวิธีการป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญ ความเสียหาย อันตราย การควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดขึ้นจาการประกอบกิจการ โรงงาน ทั้งนี้โดยมีคำรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอื่นที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด
7. สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ตั้งโรงงาน
8. เอกสารอื่น ๆ ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด

การแจ้งเริ่มการประกอบกิจการโรงงาน

ขั้นตอนการขอรับบริการ
1. ผู้ประกอบการยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน
2. ตรวจเอกสาร
3. ลงรับเรื่อง
4. ตรวจสอบ
5. พิจารณา
6. อนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน
หลักฐานประกอบการขอรับบริการ
1. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา)
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงาน วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล)
3. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
4. แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณโรงงาน ส่วนบุคคลถูกต้องตามมาตราส่วน
5. แผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องจักรขนาดเหมาะสมและถูกต้องตามาตราส่วนพร้อมด้วย รายละเอียด โดยมีคำรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอื่น ที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด
6. แบบแปลนอาคารโรงงานขนาดเหมาะสมและถูกต้องตามาตราส่วน โดยมีคำรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอื่นที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด
7. แบบแปลน แผนผังและคำอธิบายโดยละเอียดแสดงวิธีการป้องกันเหตุเดือดร้อน รำคาญ ความเสียหาย อันตราย การควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดขึ้นจาการประกอบกิจการ โรงงาน ทั้งนี้โดย มีคำรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอื่นที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด
8. เอกสารอื่น ๆ ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด

การออกใบอนุญาตขยายการประกอบกิจการโรงงาน

ขั้นตอนการขอรับบริการ
1. ผู้ประกอบการยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน
2. ตรวจเอกสาร
3. ลงรับเรื่อง
4. ตรวจสอบ
5. พิจารณา
6. ออกใบอนุญาตขยายการประกอบกิจการโรงงาน
หลักฐานประกอบการขอรับบริการ
1. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา)
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงาน วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล)
3. แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณโรงงาน ส่วนบุคคลถูกต้องตามมาตราส่วน
4. แผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องจักรขนาดเหมาะสมและถูกต้องตามาตราส่วนพร้อมด้วย รายละเอียด โดยมีคำรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอื่น ที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด
5. แบบแปลนอาคารโรงงานขนาดเหมาะสมและถูกต้องตามาตราส่วน โดยมีคำรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอื่นที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด
6. แบบแปลน แผนผังและคำอธิบายโดยละเอียดแสดงวิธีการป้องกันเหตุเดือดร้อน รำคาญ ความเสียหาย อันตราย การควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดขึ้นจาการประกอบกิจการ โรงงาน ทั้งนี้โดย มีคำรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอื่นที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด
7. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
8. เอกสารอื่น ๆ ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด

การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ขั้นตอนการขอรับบริการ
1. ผู้ประกอบการยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน
2. ตรวจเอกสาร
3. ลงรับเรื่อง
4. ตรวจสอบ
5. พิจารณา
6. โอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
หลักฐานประกอบการขอรับบริการ
1. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา)
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงาน วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล)
3. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน จำพวกที่ 2
4. บันทึกรับโอน/คำขอรับโอน
5. สำเนาหลักฐานการโอนการประกอบกิจการโรงงาน/สัญญาซื้อขาย/สัญญาเช่า/เช่าซื้อ
6. เอกสารอื่น ๆ ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด

การแจ้งยกเลิกการประกอบกิจการโรงงาน

ขั้นตอนการขอรับบริการ
1. ผู้ประกอบการยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน
2. ตรวจเอกสาร
3. ลงรับเรื่อง
4. ตรวจสอบ
5. พิจารณา
6. ยกเลิก และจำหน่ายทะเบียนโรงงาน
หลักฐานประกอบการขอรับบริการ
1. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา)
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงาน วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล)
3. คำร้องทั่วไป
4. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน จำพวกที่ 2
5. เอกสารอื่น ๆ ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด

การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ขั้นตอนการขอรับบริการ
1. ผู้ประกอบการยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน
2. ตรวจเอกสาร
3. ลงรับเรื่อง
4. ตรวจสอบ
5. พิจารณา
6. ออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
หลักฐานประกอบการขอรับบริการ
1. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา)
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงาน วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล)
3. คำร้องทั่วไป
4. บันทึกรับแจ้งเอกสารการสูญหาย
5. เอกสารอื่น ๆ ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด

การชำระค่าธรรมเนียมรายปี

ขั้นตอนการขอรับบริการ
1. ผู้ประกอบการยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน
2. ตรวจเอกสาร
3. รับชำระค่าธรรมเนียมรายปี
หลักฐานประกอบการขอรับบริการ
1. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน จำพวกที่ 2

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ขั้นตอนการขอรับบริการ
1. ผู้ประกอบการยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน
2. ตรวจเอกสาร
3. ลงรับเรื่อง
4. ตรวจสอบ
5. พิจารณา
6. ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
หลักฐานประกอบการขอรับบริการ
1. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา)
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงาน วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล)
3. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
4. เอกสารอื่น ๆ ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด

บริการจดทะเบียนเครื่องจักร
บริการปรึกษาแนะนำการดูแลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงงาน
บริการรับเรื่องร้องเรียนโรงงานอุตสาหกรรมก่อมลพิษ, สร้างความเดือดร้อน

ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม โทร. 0-5389-0508 โทรสาร 0-5311-2318

พระราชบัญญัติโรงงาน

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530
พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514
พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การห้ามอาวุธเคมี พ.ศ. 2545

กฎกระทรวง

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

คำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

สรุปพระราชกำหนด

ใบแจ้ง

เยี่ยมชม Web Site : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการ ถนนโชตนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทร. 0-5311-2316-7 โทรสาร 0-5311-2318

E-mail : chiangmai_industry@yahoo.com