Make your own free website on Tripod.com

ข้อมูลศักยภาพจังหวัดเชียงใหม่

 

ลักษณะทางภูมิศาสตร

ที่ตั้ง

จังหวัดเชียงใหมตังอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย เสนรุงที่ 16 องศาเหนือ และเสนแวงที่ 99 องศาตะวันออก สูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 1,027 ฟุต (310 เมตร)

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดตอกับ รัฐฉานของสหภาพเมียนมาร

ทิศใต ติดตอกับ อําเภอสามเงา จังหวัดตาก

ทิศตะวันออก ติดตอกับ จังหวัดเชียงราย ลําพูน และลําปาง

ทิศตะวันตก ติดตอกับ อําเภอปาย อําเภอขุนยวมและอําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมองสอน

 

พื้นที่

มีพื้นที่ประมาณ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,566,910 ไรโดยจําแนกเป

-        พื้นที่ปาไม 8,787,656 ไร (อยละ 69.92)

-        พื้นที่ทําการเกษตร 1,611,283 ไร   (อยละ 12.82)

-        พื้นที่อยูอาศัยและอื่น 2,167,971 ไร (อยละ 17.25 )

 

ประชากร

จังหวัดเชียงใหมมีประชากรรวมทั้งสิ้น 1,603,220 คน แยกเปนชาย 790,107 คน (คิดเป็นร้อยละ 49.28) หญิง 813,113 คน (คิดเป้นร้อยละ 50.65)  ความหนาแนนเฉลี่ย 79.37 คน/ตารางกิโลเมตร มีครัวเรือน อาศัยจํานวน 504,290 ครัวเรือน

 

 

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด

          ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2545 มีมูลค่าเท่ากับ 89,409 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2544 (79,671 ล้านบาท) ร้อยละ 12.22

          รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร ปี 2545 เท่ากับ 57,526 บาท/คน/ปี เพิ่มขึ้นจากปี 2544 (51,770 บาท) ร้อยละ 11.12

          - ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสาขาอุตสาหกรรม ปี 2545 มีมูลค่าเท่ากับ 9,410 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2544 (7,416 ล้านบาท) ร้อยละ 26.89 มีสัดส่วนเป็นร้อยละ 10.52 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด

          - ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสาขาเหมืองแร่ ปี 2545 มีมูลค่าเท่ากับ 487 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2544 (424 ล้านบาท) ร้อยละ 14.86 มีสัดส่วนเป็นร้อยละ 0.54 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด

 

ภาคอุตสาหกรรม

          จังหวัดเชียงใหม่มีโรงงานทั้งสิ้น 2,198 โรงงาน เงินลงทุน 21,947 ล้านบาท มีการจ้างแรงงาน 38,351 คน (ยอดสะสมถึง 31 ธันวาคม 2547)  โดยมีหมวดอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่

                        - อุตสาหกรรมเกษตร มีจำนวนโรงงาน 960 โรงงาน เงินลงทุน 2,439 ล้านบาท มีการจ้างแรงงาน 3,026 คน

                   - อุตสาหกรรมขนส่ง มีจำนวนโรงงาน 209 โรงงาน เงินลงทุน 2,637 ล้านบาท มีการจ้างแรงงาน 2,229 คน

                   - อุตสาหกรรมอาหาร มีจำนวนโรงงาน 199 โรงงาน เงินลงทุน 3,419 ล้านบาท มีการจ้างแรงงาน 6,839 คน

สำหรับสถิติการจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมในปี 2547 (1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 47)  มีจำนวนทั้งสิ้น 101 โรงงาน  เงินลงทุน  1,853 ล้านบาท  มีการจ้างงาน 3,512 คน

มีการขยายโรงงานจำนวน 19  โรงงาน  เงินลงทุน  569  ล้านบาท   จ้างแรงงานเพิ่ม 652 คน

 

 

 

 

 

 

แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2548 – 2551

 

วิสัยทัศน์  (Vision)

“สร้างสรรค์การทำงานสู่ภาคอุตสาหกรรมด้วยจิตวิญญาณของผู้ให้บริการ

ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เข้มแข็ง ยั่งยืน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม”

 

พันธกิจ  (Mission)

1. สนับสนุนและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการในจังหวัด

   ให้เข้มแข็ง

2. กำกับและดูแลให้การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

                                                                                                                                                                                                         

ประเด็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาล                                                  ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่

1. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ                       1. ยุทธศาสตร์เชิงรุก : สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่

2. การแก้ไขปัญหาความยากจน และการกระจายรายได้                         2. ยุทธศาสตร์ปรับตัว : เพิ่มมูลค่าฐานเศรษฐกิจเดิม

3. การพัฒนาทุนทางสังคม                                                        3. ยุทศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน : สนับสนุนทั้งฐานเศรษกิจเดิมและเศรษฐกิจใหม่

4. การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

                                                                                                                                                                                                             

ประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม                                ประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

1. การพัฒนาอุตสาหกรรม                                                        1. การพัฒนาอุตสาหกรรม

2. การพัฒนาผู้ประกอบการ                                                       2. การพัฒนาผู้ประกอบการ

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม          3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม

4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรม                              4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรม

5. การพัฒนากฎหมายอุตสาหกรรม

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเขียงใหม่

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชั้วัด/ค่าเป้าหมาย (4 ปี)

กลยุทธ์

1. พัฒนาอุตสาหกรรม

1. อุตสาหกรรมเป้าหมายได้รับการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

1.1 จำนวนสถานประกอบการที่

เข้าสู่ระบบมาตรฐาน / 40 ราย

1.1 เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจอุตสาหกรรม และกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

2. พัฒนาผู้ประกอบการ

2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และวิสาหกิจชุมชน ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

2.1 มูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคอุตสาหกรรม และเหมืองแร่ เพิ่มขึ้น / ร้อยละ 8.5

2.1 พัฒนาผู้ประกอบการเดิมและสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้มีคุณภาพและเข้มแข็ง

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม

3. เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในสำนักงาน

3.1 บุคลากรได้รับการพัฒนา / 30 ราย

 

3.1 เพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร และพัฒนาระบบสารสนเทศ

4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรม

4. การประกอบการมีการพัฒนา และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างสมดุลทั้งด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

4.1 ร้อยละของการตรวจสอบ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของสถานประกอบการ ตามรอบเวลาที่กำหนดไว้ / ร้อยละ 80

4.1 เพิ่มขีดความสามารถในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม

 

4.2 จำนวนสถานประกอบการเป็นกรณีตัวอย่างที่ได้รับการพัฒนา / 12 ราย

4.2 สร้างความสมดุลระหว่างภาคอุตสาหกรรมและเหมืองแร่กับการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม


เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

 

เป้าประสงค์   (Goals)

ตัวชี้วัด

(Key Performance Indicators- KPIs)

ค่าเป้าหมาย (Target)

กลยุทธ์

ปี 48

ปี 49

ปี 50

ปี 51

1. อุตสาหกรรมเป้าหมายได้รับการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

1.1 จำนวนสถานประกอบการที่เข้าสู่ระบบ

มาตรฐาน / ราย

10

10

10

10

1.1 เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจอุตสาหกรรม และกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และวิสาหกิจชุมชน ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

2.1 มูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคอุตสาหกรรม และเหมืองแร่ เพิ่มขึ้น /     ร้อยละ

5

7

10

12

2.1 พัฒนาผู้ประกอบการเดิมและสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้มีคุณภาพและเข้มแข็ง

3. เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในสำนักงาน

3.1 บุคลากรได้รับการพัฒนา / ราย

 

30

30

30

30

3.1 เพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร และพัฒนาระบบสารสนเทศ

4. การประกอบการมีการพัฒนา และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างสมดุลทั้งด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

4.1 ร้อยละของการตรวจสอบ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของสถานประกอบการ ตามรอบเวลาที่กำหนดไว้ / ร้อยละ

80

80

80

80

4.1 เพิ่มขีดความสามารถในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม

4.2 จำนวนสถานประกอบการเป็นกรณีตัวอย่างที่ได้รับการพัฒนา / 12 ราย

3

3

3

3

4.2 สร้างความสมดุลระหว่างภาคอุตสาหกรรมและเหมืองแร่กับการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

 

กลยุทธ์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ปี 48

ปี 49

ปี 50

ปี 51

1.1 เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจอุตสาหกรรม และกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

1.1.1  ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ระบบมาตรฐานของโรงงาน

        - ฝึกอบรม 5 ส. สู่โรงงาน SMEs

            - ฝึกอบรม Clean Technology

            - ฝึกอบรมการประหยัดพลังงาน

        - ฝึกอบรมสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

       - ฝึกอบรมกากอุตสาหกรรม

       - ฝึกอบรมวัตถุอันตรายและสารเคมี

       - ฝึกอบรม ISO 9000 / 14000 / 18000

จำนวนผู้ประกอบการโรงงานที่ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบมาตรฐาน / ราย

     - ฝึกอบรม 5 ส. สู่โรงงาน SMEs

       - ฝึกอบรม Clean Technology

       - ฝึกอบรมการประหยัดพลังงาน

     - ฝึกอบรมสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

      - ฝึกอบรมกากอุตสาหกรรม

      - ฝึกอบรมวัตถุอันตรายและสารเคมี

      - ฝึกอบรม ISO 9000 / 14000 / 18000

 

 

 

60

60

60

60

 

60

60

 

60

 

 

 

60

60

60

60

 

60

60

 

60

 

 

 

60

60

60

60

 

60

60

 

60

 

 

 

60

60

60

60

 

60

60

 

60

1.1.2 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยแก่กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (100 ราย)

จำนวนผู้ประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ / ร้อยละ

 

-

80

80

80

 

กลยุทธ์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ปี 48

ปี 49

ปี 50

ปี 51

1.1 เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจอุตสาหกรรม และกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ต่อ)

1.1.3 ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดระบบมาตรฐาน (TLC)

จำนวนสถานประกอบการที่เข้าสู่ระบบมาตรฐาน / ราย

10

10

10

10

2.1 พัฒนาผู้ประกอบการเดิมและสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้มีคุณภาพและเข้มแข็ง

2.1.1 ประสานงานโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

-

-

-

-

-

2.1.2 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการแก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP

         - กลุ่มผู้ผลิตผ้าทอ

        - กลุ่มผู้ผลิตกระดาษสา

        - กลุ่มผู้ผลิตอาหาร

        - กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้

        - กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

จำนวนผู้ผลิตที่เข้ารับการฝึกอบรม / ราย

      -  มีความรู้ความเข้าใจ และผ่านการทดสอบ ร้อยละ 80

 

 

 

-

-

-

-

-

-

 

 

50

50

50

50

50

50

 

 

50

50

50

50

50

50

 

 

50

50

50

50

50

50

2.1.3 ศึกษาศักยภาพชุมชน เพื่อจัดตั้งเขตประกอบการหัตถอุตสาหกรรม

         - บ้านถวาย อ.หางดง /       บ้านหม้อ อ.สันกำแพง / บ้านต้นเปา   อ.สันกำแพง  

รายงานแนวทางความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเขตประกอบการหัตถอุตสาหกรรม / พื้นที่

-

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

กลยุทธ์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ปี 48

ปี 49

ปี 50

ปี 51

2.1 พัฒนาผู้ประกอบการเดิมและสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้มีคุณภาพและเข้มแข็ง (ต่อ)

 

2.1.4 ให้บริการปรึกษาแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหากลุ่ม OTOP เฉพาะราย

1. ผู้ประกอบการได้รับการแก้ไขปัญหา / กลุ่ม

-

 

20

20

20

2.1.5 ฝึกอบรมจดทะเบียนเครื่องจักร และแปลงเครื่องจักรเป็นทุน

ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจ ในการจดทะเบียนเครื่องจักร และนำไปแปลงเป็นทุน / ราย

100

100

100

100

2.1.6 รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  

          - รับคำขอ / ตรวจสถานที่ผลิต / เก็บตัวอย่างส่งหน่วยทดสอบ

          -  ติดตาม / ประเมินผล

1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการจัดเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบ มผช. / รายการ

2. ผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านการรับรอง มผช. / รายการ

400

 

60

200

 

60

200

 

60

200

 

60

2.1.7 ยกระดับการออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์

50

50

50

50

2.1.8 ฝึกอบรมรับช่วงการผลิต

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประกอบอาชีพที่ได้รับการฝึกอบรม / ราย

120

140

160

180

2.1.9 สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในครอบครัว และหัตถกรรม

ผู้ประกอบการได้รับการสนับสนุนเงินทุน / ราย

(วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท/ราย)

20

20

20

-

 

 

 

 

 

กลยุทธ์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ปี 48

ปี 49

ปี 50

ปี 51

3.1 เพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร และพัฒนาระบบสารสนเทศ

3.1.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

         - จัดฝึกอบรมภายในสำนักงาน

         - ส่งบุคลากรไปอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด

บุคลากรได้รับการฝึกอบรม / ราย

     - จัดฝึกอบรมภายในสำนักงาน

     - ส่งบุคลากรไปอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด

 

10

20

 

10

20

 

10

20

 

10

20

3.1.2 พัฒนาระบบเครือข่ายและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

          - จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการค้าการลงทุน

         - พัฒนาระบบสารสนเทศภายในสำนักงาน

จำนวนผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศของสำนักงาน / ราย

 

 

 

1,000

1,200

3.1.3 ยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน

         - จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรม

         - ส่งเสริมให้ประชาชนใช้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

         - ส่งเสริมการทำ 5 ส. ในสำนักงาน

         - จัดระบบบริการที่มีคุณภาพ

         - ติดตามประเมินผล

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ /     ร้อยละ

80

80

80

80

กลยุทธ์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ปี 48

ปี 49

ปี 50

ปี 51

3.1 เพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร และพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)

3.1.4 ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

จำนวนกระบวนงานที่สามารถลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 / กระบวนงาน

4

4

-

-

3.1.5 ฝึกอบรมพัฒนาระบบบริหารการจัดเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บได้อย่างถูกต้องตามระบบที่ฝึกอบรม / รายการ

-

200

200

200

4.1 เพิ่มขีดความสามารถในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม

 

4.1.1 ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน

จำนวนเหมืองแร่และเหมืองหินที่ได้รับการติดตามเฝ้าระวัง / เหมือง / แปลง

12/16

13/17

14/18

15/19

4.1.2 กำกับดูแลโรงโม่หิน ให้บริหารจัดการโรงโม่หินเป็นระบบปิด และใช้ระบบสเปรย์น้ำกำจัดฝุ่น

จำนวนโรงโม่หินที่ได้รับการกำกับดูแล / ราย

15

15

15

15

4.1.3 กำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามกฎหมาย

ผู้ประกอบการโรงงานได้รับการตรวจสอบกำกับดูแลให้เป็นไปตาม กฎหมาย / ราย

900

900

900

900

 

 

 

 

 

กลยุทธ์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ปี 48

ปี 49

ปี 50

ปี 51

4.2 สร้างความสมดุลระหว่างภาคอุตสาหกรรมและเหมืองแร่กับการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

4.2.1 ฝึกอบรมสร้างเครือข่ายในการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม เหมืองแร่ และโรงโม่หิน   

ร้อยละของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ /   ร้อยละ

-

80

80

80

4.2.2 จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการเหมืองแร่ให้ความรู้เรื่องแร่ การใช้ประโยชน์จากแร่และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

จำนวนผู้ประกอบการเหมืองแร่ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ / ราย

-

10

10

10

4.2.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม

จำนวนสถานประกอบการเป็นกรณีตัวอย่างที่ได้รับการพัฒนา /  ราย

3

3

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2548 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

 

ผลผลิต

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

ทรัพยากร

งบประมาณ

บุคลากร

งบประจำฯ

งบยุทธศาสตร์ฯ

ในสำนักงาน

หน่วยงานภายนอก

1. ธุรกิจอุตสาหกรรมและกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายได้รับการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

1.1.1  ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ระบบมาตรฐานของโรงงาน

       - ฝึกอบรม 5 ส. สู่โรงงาน SMEs

         - ฝึกอบรม Clean Technology

         - ฝึกอบรมการประหยัดพลังงาน

       - ฝึกอบรมสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

       - ฝึกอบรมกากอุตสาหกรรม

       - ฝึกอบรมวัตถุอันตรายและสารเคมี

       - ฝึกอบรม ISO 9000 / 14000 / 18000

งบประมาณ / วิทยากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้ดำเนินการ โดย สอจ.เชียงใหม่ (ฝ.รอ / ฝ.นผ.) เป็นผู้ประสานงานจัดหากลุ่มเป้าหมาย

1.1.2 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยแก่กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (100 ราย)

เริ่มดำเนินการปีงบประมาณ 2549

1.1.3 ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดระบบมาตรฐาน (TLC)

งบประมาณ / วิทยากร สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับผิดชอบ โดย สอจ.เชียงใหม่ (ฝ.รอ. / ฝ.นผ.) เป็นผู้ประสานงานฯ

2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนา และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

2.1.1 ประสานงานโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

40,000

-

ฝ.สอ.

ศภ.1 กสอ.

2.1.2 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการแก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP

        - กลุ่มผู้ผลิตผ้าทอ

        - กลุ่มผู้ผลิตกระดาษสา

        - กลุ่มผู้ผลิตอาหาร

        - กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้

        - กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

เริ่มดำเนินการปีงบประมาณ 2549

ผลผลิต

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

ทรัพยากร

งบประมาณ

บุคลากร

งบประจำฯ

งบยุทธศาสตร์ฯ

ในสำนักงาน

หน่วยงานภายนอก

2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนา และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (ต่อ)

2.1.3 ศึกษาศักยภาพชุมชน เพื่อจัดตั้งเขตประกอบการ      หัตถอุตสาหกรรม

         - บ้านถวาย อ.หางดง / บ้านหม้อ อ.สันกำแพง /      บ้านต้นเปา อ.สันกำแพง  

เริ่มดำเนินการปีงบประมาณ 2549

2.1.4 ให้บริการปรึกษาแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหากลุ่ม OTOP เฉพาะราย

เริ่มดำเนินการปีงบประมาณ 2549

2.1.5 ฝึกอบรมจดทะเบียนเครื่องจักร และแปลงเครื่องจักร  เป็นทุน

งบประมาณ / วิทยากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับผิดชอบ โดย สอจ.เชียงใหม่      (ฝ.รอ. / ฝ.นผ.) เป็นผู้ประสานงานฯ

2.1.6 รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  

          - รับคำขอ / ตรวจสถานที่ผลิต / เก็บตัวอย่างส่งหน่วยทดสอบ

          -  ติดตาม / ประเมินผล

ใช้เงินนอกงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก สมอ. ในการดำเนินงาน

ฝ.สอ.

สมอ.

2.1.7 ยกระดับการออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน

-

2,000,000

ฝ.สอ.

ศภ.1 กสอ.

2.1.8 ฝึกอบรมรับช่วงการผลิต

150,000

-

ฝ.สอ.

ศภ.1 กสอ.

2.1.9 สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในครอบครัว และหัตถกรรม

1,500,000

-

ฝ.สอ.

ศภ.1 กสอ.

3. บุคลากรและระบบสารสนเทศของสำนักงานได้รับการพัฒนา

3.1.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

         - จัดฝึกอบรมภายในสำนักงาน

         - ส่งบุคลากรไปอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นจัด

ใช้งบปกติฯในการการดำเนินงาน

-

ฝ.นผ.

-

3.1.2 พัฒนาระบบเครือข่ายและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

          - จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการค้าการลงทุน

         - พัฒนาระบบสารสนเทศภายในสำนักงาน

ใช้งบปกติฯในการการดำเนินงาน

-

ฝ.นผ.

-

ผลผลิต

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

ทรัพยากร

งบประมาณ

บุคลากร

งบประจำฯ

งบยุทธศาสตร์ฯ

ในสำนักงาน

หน่วยงานภายนอก

3. บุคลากรและระบบสารสนเทศของสำนักงานได้รับการพัฒนา (ต่อ)

3.1.3 ยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน

         - จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรม

         - ส่งเสริมให้ประชาชนใช้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

         - ส่งเสริมการทำ 5 ส. ในสำนักงาน

         - จัดระบบบริการที่มีคุณภาพ

         - ติดตามประเมินผล

ใช้งบปกติฯในการการดำเนินงาน

-

ฝ.นผ.

-

3.1.4 ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

ใช้งบปกติฯในการการดำเนินงาน

-

ฝ.นผ.

-

3.1.5 ฝึกอบรมพัฒนาระบบบริหารการจัดเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ

เริ่มดำเนินการปีงบประมาณ 2549

4. สถานประกอบการสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสมดุล และยั่งยืน

 

4.1.1 ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน

35,000

-

ฝ.พร.

สรข.3

4.1.2 กำกับดูแลโรงโม่หิน ให้บริหารจัดการโรงโม่หินเป็นระบบปิด และใช้ระบบสเปรย์น้ำกำจัดฝุ่น

35,000

-

ฝ.พร.

สรข.3

4.1.3 กำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามกฎหมาย

412,000

-

ฝ.รอ.

-

4.2.1 ฝึกอบรมสร้างเครือข่ายในการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม เหมืองแร่ และโรงโม่หิน  

เริ่มดำเนินการปีงบประมาณ 2549

4.2.2 จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการเหมืองแร่ให้ความรู้เรื่องแร่ การใช้ประโยชน์จากแร่และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

เริ่มดำเนินการปีงบประมาณ 2549

4.2.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม

ใช้งบปกติฯในการการดำเนินงาน

-

ฝ.รอ

-

งบประมาณรวมปี 2548

8,344,000

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2549 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

 

ผลผลิต

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

ทรัพยากร

งบประมาณ

บุคลากร

งบประจำฯ

งบยุทธศาสตร์ฯ

ในสำนักงาน

หน่วยงานภายนอก

1. ธุรกิจอุตสาหกรรมและกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายได้รับการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

1.1.1  ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ระบบมาตรฐานของโรงงาน

       - ฝึกอบรม 5 ส. สู่โรงงาน SMEs

         - ฝึกอบรม Clean Technology

         - ฝึกอบรมการประหยัดพลังงาน

       - ฝึกอบรมสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

       - ฝึกอบรมกากอุตสาหกรรม

       - ฝึกอบรมวัตถุอันตรายและสารเคมี

       - ฝึกอบรม ISO 9000 / 14000 / 18000

งบประมาณ / วิทยากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้ดำเนินการ โดย สอจ.เชียงใหม่ (ฝ.รอ / ฝ.นผ.) เป็นผู้ประสานงานจัดหากลุ่มเป้าหมาย

1.1.2 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยแก่กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (100 ราย)

1,000,000

-

ฝ.สอ.

ศภ.1 กสอ.

1.1.3 ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดระบบมาตรฐาน (TLC)

งบประมาณ / วิทยากร สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับผิดชอบ โดย สอจ.เชียงใหม่ (ฝ.รอ. / ฝ.นผ.) เป็นผู้ประสานงานฯ

2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนา และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

2.1.1 ประสานงานโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

60,000

-

ฝ.สอ.

ศภ.1 กสอ.

2.1.2 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการแก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP

        - กลุ่มผู้ผลิตผ้าทอ

        - กลุ่มผู้ผลิตกระดาษสา

        - กลุ่มผู้ผลิตอาหาร

        - กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้

        - กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

1,200,000

 

(360,000)

(180,000)

(360,000)

(180,000)

(120,000)

-

ฝ.สอ.

ศภ.1 กสอ.

ผลผลิต

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

ทรัพยากร

งบประมาณ

บุคลากร

งบประจำฯ

งบยุทธศาสตร์ฯ

ในสำนักงาน

หน่วยงานภายนอก

2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนา และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (ต่อ)

2.1.3 ศึกษาศักยภาพชุมชน เพื่อจัดตั้งเขตประกอบการ      หัตถอุตสาหกรรม

         - บ้านถวาย อ.หางดง / บ้านหม้อ อ.สันกำแพง /      บ้านต้นเปา อ.สันกำแพง  

1,000,000

-

ฝ.สอ.

ศภ.1 กสอ.

2.1.4 ให้บริการปรึกษาแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหากลุ่ม OTOP เฉพาะราย

1,000,000

-

ฝ.สอ.

ศภ.1 กสอ.

2.1.5 ฝึกอบรมจดทะเบียนเครื่องจักร และแปลงเครื่องจักร  เป็นทุน

งบประมาณ / วิทยากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับผิดชอบ โดย สอจ.เชียงใหม่      (ฝ.รอ. / ฝ.นผ.) เป็นผู้ประสานงานฯ

2.1.6 รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  

          - รับคำขอ / ตรวจสถานที่ผลิต / เก็บตัวอย่างส่งหน่วยทดสอบ

          -  ติดตาม / ประเมินผล

ใช้เงินนอกงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก สมอ. ในการดำเนินงาน (100,000 บาท)

ฝ.สอ.

สมอ.

2.1.7 ยกระดับการออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน

-

2,250,000

ฝ.สอ.

ศภ.1 กสอ.

2.1.8 ฝึกอบรมรับช่วงการผลิต

175,000

-

ฝ.สอ.

ศภ.1 กสอ.

2.1.9 สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในครอบครัว และหัตถกรรม

1,500,000

-

ฝ.สอ.

ศภ.1 กสอ.

3. บุคลากรและระบบสารสนเทศของสำนักงานได้รับการพัฒนา

3.1.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

         - จัดฝึกอบรมภายในสำนักงาน

         - ส่งบุคลากรไปอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นจัด

100,000

-

ฝ.นผ.

-

3.1.2 พัฒนาระบบเครือข่ายและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

          - จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการค้าการลงทุน

         - พัฒนาระบบสารสนเทศภายในสำนักงาน

-

3,000,000

ฝ.นผ.

-

ผลผลิต

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

ทรัพยากร

งบประมาณ

บุคลากร

งบประจำฯ

งบยุทธศาสตร์ฯ

ในสำนักงาน

หน่วยงานภายนอก

3. บุคลากรและระบบสารสนเทศของสำนักงานได้รับการพัฒนา (ต่อ)

3.1.3 ยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน

         - จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรม

         - ส่งเสริมให้ประชาชนใช้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

         - ส่งเสริมการทำ 5 ส. ในสำนักงาน

         - จัดระบบบริการที่มีคุณภาพ

         - ติดตามประเมินผล

100,000

-

ฝ.นผ.

-

3.1.4 ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

50,000

-

ฝ.นผ.

-

3.1.5 ฝึกอบรมพัฒนาระบบบริหารการจัดเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ

50,000

-

ฝ.สอ.

สมอ.

4. สถานประกอบการสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสมดุล และยั่งยืน

 

4.1.1 ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน

40,000

-

ฝ.พร.

สรข.3

4.1.2 กำกับดูแลโรงโม่หิน ให้บริหารจัดการโรงโม่หินเป็นระบบปิด และใช้ระบบสเปรย์น้ำกำจัดฝุ่น

40,000

-

ฝ.พร.

สรข.3

4.1.3 กำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามกฎหมาย

450,000

-

ฝ.รอ.

-

4.2.1 ฝึกอบรมสร้างเครือข่ายในการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม เหมืองแร่ และโรงโม่หิน  

งบประมาณ / วิทยากร กรอ. และ กพร. รับผิดชอบ โดย สอจ.เชียงใหม่ เป็นผู้ประสานงานฯ

ฝ.รอ. / ฝ.พร.

กรอ. / กพร.

4.2.2 จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการเหมืองแร่ให้ความรู้เรื่องแร่ การใช้ประโยชน์จากแร่และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

50,000

-

ฝ.พร.

สรข.3

4.2.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม

100,000

-

ฝ.รอ

-

งบประมาณรวมปี 2549

13,065,000

 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2550 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

 

ผลผลิต

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

ทรัพยากร

งบประมาณ

บุคลากร

งบประจำฯ

งบยุทธศาสตร์ฯ

ในสำนักงาน

หน่วยงานภายนอก

1. ธุรกิจอุตสาหกรรมและกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายได้รับการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

1.1.1  ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ระบบมาตรฐานของโรงงาน

       - ฝึกอบรม 5 ส. สู่โรงงาน SMEs

         - ฝึกอบรม Clean Technology

         - ฝึกอบรมการประหยัดพลังงาน

       - ฝึกอบรมสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

       - ฝึกอบรมกากอุตสาหกรรม

       - ฝึกอบรมวัตถุอันตรายและสารเคมี

       - ฝึกอบรม ISO 9000 / 14000 / 18000

งบประมาณ / วิทยากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้ดำเนินการ โดย สอจ.เชียงใหม่ (ฝ.รอ / ฝ.นผ.) เป็นผู้ประสานงานจัดหากลุ่มเป้าหมาย

1.1.2 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยแก่กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (100 ราย)

1,200,000

-

ฝ.สอ.

ศภ.1 กสอ.

1.1.3 ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดระบบมาตรฐาน (TLC)

งบประมาณ / วิทยากร สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับผิดชอบ โดย สอจ.เชียงใหม่ (ฝ.รอ. / ฝ.นผ.) เป็นผู้ประสานงานฯ

2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนา และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

2.1.1 ประสานงานโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

80,000

-

ฝ.สอ.

ศภ.1 กสอ.

2.1.2 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการแก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP

        - กลุ่มผู้ผลิตผ้าทอ

        - กลุ่มผู้ผลิตกระดาษสา

        - กลุ่มผู้ผลิตอาหาร

        - กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้

        - กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

1,440,000

 

(432,000)

(216,000)

(432,000)

(216,000)

(144,000)

-

ฝ.สอ.

ศภ.1 กสอ.

ผลผลิต

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

ทรัพยากร

งบประมาณ

บุคลากร

งบประจำฯ

งบยุทธศาสตร์ฯ

ในสำนักงาน

หน่วยงานภายนอก

2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนา และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (ต่อ)

2.1.3 ศึกษาศักยภาพชุมชน เพื่อจัดตั้งเขตประกอบการ      หัตถอุตสาหกรรม

         - บ้านถวาย อ.หางดง / บ้านหม้อ อ.สันกำแพง /      บ้านต้นเปา อ.สันกำแพง  

1,000,000

-

ฝ.สอ.

ศภ.1 กสอ.

2.1.4 ให้บริการปรึกษาแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหากลุ่ม OTOP เฉพาะราย

1,200,000

-

ฝ.สอ.

ศภ.1 กสอ.

2.1.5 ฝึกอบรมจดทะเบียนเครื่องจักร และแปลงเครื่องจักร  เป็นทุน

งบประมาณ / วิทยากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับผิดชอบ โดย สอจ.เชียงใหม่      (ฝ.รอ. / ฝ.นผ.) เป็นผู้ประสานงานฯ

2.1.6 รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  

          - รับคำขอ / ตรวจสถานที่ผลิต / เก็บตัวอย่างส่งหน่วยทดสอบ

          -  ติดตาม / ประเมินผล

ใช้เงินนอกงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก สมอ. ในการดำเนินงาน (100,000 บาท)

ฝ.สอ.

สมอ.

2.1.7 ยกระดับการออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน

-

2,500,000

ฝ.สอ.

ศภ.1 กสอ.

2.1.8 ฝึกอบรมรับช่วงการผลิต

200,000

-

ฝ.สอ.

ศภ.1 กสอ.

2.1.9 สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในครอบครัว และหัตถกรรม

1,500,000

-

ฝ.สอ.

ศภ.1 กสอ.

3. บุคลากรและระบบสารสนเทศของสำนักงานได้รับการพัฒนา

3.1.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

         - จัดฝึกอบรมภายในสำนักงาน

         - ส่งบุคลากรไปอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นจัด

120,000

-

ฝ.นผ.

-

3.1.2 พัฒนาระบบเครือข่ายและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

          - จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการค้าการลงทุน

         - พัฒนาระบบสารสนเทศภายในสำนักงาน

200,000

-

ฝ.นผ.

-

ผลผลิต

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

ทรัพยากร

งบประมาณ

บุคลากร

งบประจำฯ

งบยุทธศาสตร์ฯ

ในสำนักงาน

หน่วยงานภายนอก

3. บุคลากรและระบบสารสนเทศของสำนักงานได้รับการพัฒนา (ต่อ)

3.1.3 ยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน

         - จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรม

         - ส่งเสริมให้ประชาชนใช้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

         - ส่งเสริมการทำ 5 ส. ในสำนักงาน

         - จัดระบบบริการที่มีคุณภาพ

         - ติดตามประเมินผล

120,000

-

ฝ.นผ.

-

3.1.4 ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

60,000

-

ฝ.นผ.

-

3.1.5 ฝึกอบรมพัฒนาระบบบริหารการจัดเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ

60,000

-

ฝ.สอ.

สมอ.

4. สถานประกอบการสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสมดุล และยั่งยืน

 

4.1.1 ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน

45,000

-

ฝ.พร.

สรข.3

4.1.2 กำกับดูแลโรงโม่หิน ให้บริหารจัดการโรงโม่หินเป็นระบบปิด และใช้ระบบสเปรย์น้ำกำจัดฝุ่น

45,000

-

ฝ.พร.

สรข.3

4.1.3 กำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามกฎหมาย

500,000

-

ฝ.รอ.

-

4.2.1 ฝึกอบรมสร้างเครือข่ายในการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม เหมืองแร่ และโรงโม่หิน  

งบประมาณ / วิทยากร กรอ. และ กพร. รับผิดชอบ โดย สอจ.เชียงใหม่ เป็นผู้ประสานงานฯ

ฝ.รอ. / ฝ.พร.

กรอ. / กพร.

4.2.2 จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการเหมืองแร่ให้ความรู้เรื่องแร่ การใช้ประโยชน์จากแร่และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

52,000

-

ฝ.พร.

สรข.3

4.2.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม

120,000

-

ฝ.รอ

-

งบประมาณรวมปี 2550

10,442,000

 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2551 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

 

ผลผลิต

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

ทรัพยากร

งบประมาณ

บุคลากร

งบประจำฯ

งบยุทธศาสตร์ฯ

ในสำนักงาน

หน่วยงานภายนอก

1. ธุรกิจอุตสาหกรรมและกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายได้รับการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

1.1.1  ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ระบบมาตรฐานของโรงงาน

       - ฝึกอบรม 5 ส. สู่โรงงาน SMEs

         - ฝึกอบรม Clean Technology

         - ฝึกอบรมการประหยัดพลังงาน

       - ฝึกอบรมสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

       - ฝึกอบรมกากอุตสาหกรรม

       - ฝึกอบรมวัตถุอันตรายและสารเคมี

       - ฝึกอบรม ISO 9000 / 14000 / 18000

งบประมาณ / วิทยากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้ดำเนินการ โดย สอจ.เชียงใหม่ (ฝ.รอ / ฝ.นผ.) เป็นผู้ประสานงานจัดหากลุ่มเป้าหมาย

1.1.2 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยแก่กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (100 ราย)

1,500,000

-

ฝ.สอ.

ศภ.1 กสอ.

1.1.3 ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดระบบมาตรฐาน (TLC)

งบประมาณ / วิทยากร สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับผิดชอบ โดย สอจ.เชียงใหม่ (ฝ.รอ. / ฝ.นผ.) เป็นผู้ประสานงานฯ

2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนา และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

2.1.1 ประสานงานโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

100,000

-

ฝ.สอ.

ศภ.1 กสอ.

2.1.2 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการแก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP

        - กลุ่มผู้ผลิตผ้าทอ

        - กลุ่มผู้ผลิตกระดาษสา

        - กลุ่มผู้ผลิตอาหาร

        - กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้

        - กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

1,728,000

 

(518,400)

(259,200)

(518,400)

(259,200)

(172,800)

-

ฝ.สอ.

ศภ.1 กสอ.

ผลผลิต

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

ทรัพยากร

งบประมาณ

บุคลากร

งบประจำฯ

งบยุทธศาสตร์ฯ

ในสำนักงาน

หน่วยงานภายนอก

2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนา และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (ต่อ)

2.1.3 ศึกษาศักยภาพชุมชน เพื่อจัดตั้งเขตประกอบการ      หัตถอุตสาหกรรม

         - บ้านถวาย อ.หางดง / บ้านหม้อ อ.สันกำแพง /      บ้านต้นเปา อ.สันกำแพง  

1,000,000

-

ฝ.สอ.

ศภ.1 กสอ.

2.1.4 ให้บริการปรึกษาแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหากลุ่ม OTOP เฉพาะราย

1,500,000

-

ฝ.สอ.

ศภ.1 กสอ.

2.1.5 ฝึกอบรมจดทะเบียนเครื่องจักร และแปลงเครื่องจักร  เป็นทุน

งบประมาณ / วิทยากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับผิดชอบ โดย สอจ.เชียงใหม่      (ฝ.รอ. / ฝ.นผ.) เป็นผู้ประสานงานฯ

2.1.6 รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  

          - รับคำขอ / ตรวจสถานที่ผลิต / เก็บตัวอย่างส่งหน่วยทดสอบ

          -  ติดตาม / ประเมินผล

ใช้เงินนอกงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก สมอ. ในการดำเนินงาน (100,000 บาท)

ฝ.สอ.

สมอ.

2.1.7 ยกระดับการออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน

-

3,000,000

ฝ.สอ.

ศภ.1 กสอ.

2.1.8 ฝึกอบรมรับช่วงการผลิต

225,000

-

ฝ.สอ.

ศภ.1 กสอ.

2.1.9 สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในครอบครัว และหัตถกรรม

-

-

ฝ.สอ.

ศภ.1 กสอ.

3. บุคลากรและระบบสารสนเทศของสำนักงานได้รับการพัฒนา

3.1.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

         - จัดฝึกอบรมภายในสำนักงาน

         - ส่งบุคลากรไปอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นจัด

100,000

-

ฝ.นผ.

-

3.1.2 พัฒนาระบบเครือข่ายและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

          - จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการค้าการลงทุน

         - พัฒนาระบบสารสนเทศภายในสำนักงาน

300,000

-

ฝ.นผ.

-

ผลผลิต

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

ทรัพยากร

งบประมาณ

บุคลากร

งบประจำฯ

งบยุทธศาสตร์ฯ

ในสำนักงาน

หน่วยงานภายนอก

3. บุคลากรและระบบสารสนเทศของสำนักงานได้รับการพัฒนา (ต่อ)

3.1.3 ยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน

         - จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรม

         - ส่งเสริมให้ประชาชนใช้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

         - ส่งเสริมการทำ 5 ส. ในสำนักงาน

         - จัดระบบบริการที่มีคุณภาพ

         - ติดตามประเมินผล

130,000

-

ฝ.นผ.

-

3.1.4 ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

70,000

-

ฝ.นผ.

-

3.1.5 ฝึกอบรมพัฒนาระบบบริหารการจัดเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ

80,000

-

ฝ.สอ.

สมอ.

4. สถานประกอบการสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสมดุล และยั่งยืน

 

4.1.1 ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน

50,000

-

ฝ.พร.

สรข.3

4.1.2 กำกับดูแลโรงโม่หิน ให้บริหารจัดการโรงโม่หินเป็นระบบปิด และใช้ระบบสเปรย์น้ำกำจัดฝุ่น

50,000

-

ฝ.พร.

สรข.3

4.1.3 กำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามกฎหมาย

550,000

-

ฝ.รอ.

-

4.2.1 ฝึกอบรมสร้างเครือข่ายในการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม เหมืองแร่ และโรงโม่หิน  

งบประมาณ / วิทยากร กรอ. และ กพร. รับผิดชอบ โดย สอจ.เชียงใหม่ เป็นผู้ประสานงานฯ

ฝ.รอ. / ฝ.พร.

กรอ. / กพร.

4.2.2 จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการเหมืองแร่ให้ความรู้เรื่องแร่ การใช้ประโยชน์จากแร่และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

55,000

-

ฝ.พร.

สรข.3

4.2.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม

150,000

-

ฝ.รอ

-

งบประมาณรวมปี 2551

10,588,000

 

 

 

รายละเอียดแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณที่ต้องการ

หลัก

สนับสนุน

ปี 47

ปี 48

ปี 49

ปี 50

ปี 51

1.1.1  ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ระบบมาตรฐานของโรงงาน

        - ฝึกอบรม 5 ส. สู่โรงงาน SMEs

            - ฝึกอบรม Clean Technology

            - ฝึกอบรมการประหยัดพลังงาน

        - ฝึกอบรมสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

       - ฝึกอบรมกากอุตสาหกรรม

       - ฝึกอบรมวัตถุอันตรายและสารเคมี

       - ฝึกอบรม ISO 9000 / 14000 / 18000

 

 

 

 

กรอ.

 

 

 

 

 

สอจ.เชียงใหม่

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

งบประมาณ / วิทยากร กรอ. เป็นผู้ดำเนินการ โดย สอจ.เชียงใหม่ เป็นผู้ประสานงานจัดหากลุ่มเป้าหมาย

1.1.2 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยแก่กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (100 ราย)

กสอ. (ศภ.1)

สอจ.เชียงใหม่

-

-

1,000,000

1,200,000

1,500,000

1.1.3 ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดระบบมาตรฐาน (TLC)

สมอ.

สอจ.เชียงใหม่

 

 

งบประมาณ / วิทยากร สมอ. เป็นผู้ดำเนินการ โดย สอจ.เชียงใหม่ เป็นผู้ประสานงานจัดหากลุ่มเป้าหมาย

2.1.1 ประสานงานโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

กสอ.

สอจ.เชียงใหม่

 

40,000

60,000

80,000

100,000

 

 

 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณที่ต้องการ

หลัก

สนับสนุน

ปี 47

ปี 48

ปี 49

ปี 50

ปี 51

2.1.2 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการแก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP

         - กลุ่มผู้ผลิตผ้าทอ

        - กลุ่มผู้ผลิตกระดาษสา

        - กลุ่มผู้ผลิตอาหาร

        - กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้

        - กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

ศภ.1 กสอ.

สอจ.เชียงใหม่

-

-

 

 

360,000

180,000

360,000

180,000

120,000

 

 

432,000

216,000

432,000

216,000

144,000

 

 

518,400

259,200

518,400

259,200

172,800

2.1.3 ศึกษาศักยภาพชุมชน เพื่อจัดตั้งเขตประกอบการหัตถอุตสาหกรรม

         - บ้านถวาย อ.หางดง / บ้านหม้อ อ.สันกำแพง / บ้านต้นเปา อ.สันกำแพง  

สอจ.เชียงใหม่

-

-

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

2.1.4 ให้บริการปรึกษาแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหากลุ่ม OTOP เฉพาะราย

สอจ.เชียงใหม่

-

-

-

1,000,000

1,200,000

1,500,000

2.1.5 ฝึกอบรมจดทะเบียนเครื่องจักร และแปลงเครื่องจักรเป็นทุน

กรอ.

 

สอจ.เชียงใหม่

-

-

งบประมาณ / วิทยากร กรอ. เป็นผู้ดำเนินการ โดย สอจ.เชียงใหม่ เป็นผู้ประสานงาน

2.1.6 รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  

          - รับคำขอ / ตรวจสถานที่ผลิต / เก็บตัวอย่างส่งหน่วยทดสอบ

          -  ติดตาม / ประเมินผล

สอจ.เชียงใหม่

สมอ.

-

-

100,000

100,000

100,000

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณที่ต้องการ

หลัก

สนับสนุน

ปี 47

ปี 48

ปี 49

ปี 50

ปี 51

2.1.7 ยกระดับการออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กสอ.

สอจ.เชียงใหม่

-

2,000,000

2,250,000

(ขอผ่านงบฯยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่)

2,500,000

3,000,000

2.1.8 ฝึกอบรมรับช่วงการผลิต

สอจ.เชียงใหม่

กสอ. / อปท.

90,000

150,000

175,000

200,000

225,000

2.1.9 สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในครอบครัว และหัตถกรรม

สอจ.เชียงใหม่

กสอ.

2,000,000

1,5000,000

1,5000,000

1,500,000

-

3.1.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

         - จัดฝึกอบรมภายในสำนักงาน

         - ส่งบุคลากรไปอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด

สอจ.เชียงใหม่

 

-

-

100,000

120,000

150,000

3.1.2 พัฒนาระบบเครือข่ายและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

          - จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการค้าการลงทุน

         - พัฒนาระบบสารสนเทศภายในสำนักงาน

 

ศทส.สปอ.

สอจ.เชียงใหม่

80,000

7,500

3,000,00   (ขอผ่านงบฯยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่)

200,000

300,000

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณที่ต้องการ

หลัก

สนับสนุน

ปี 47

ปี 48

ปี 49

ปี 50

ปี 51

3.1.3 ยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน

         - จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรม

         - ส่งเสริมให้ประชาชนใช้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

         - ส่งเสริมการทำ 5 ส. ในสำนักงาน

         - จัดระบบบริการที่มีคุณภาพ

         - ติดตามประเมินผล

สอจ.เชียงใหม่

-

 

 

100,000

120,000

130,000

3.1.4 ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

สอจ.เชียงใหม่

-

-

-

50,000

60,000

70,000

3.1.5 ฝึกอบรมพัฒนาระบบบริหารการจัดเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ

สอจ.เชียงใหม่

-

-

-

50,000

60,000

80,000

4.1.1 ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน

สรข.3

สอจ.เชียงใหม่

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

4.1.2 กำกับดูแลโรงโม่หิน ให้บริหารจัดการโรงโม่หินเป็นระบบปิด และใช้ระบบสเปรย์น้ำกำจัดฝุ่น

สรข.3

สอจ.เชียงใหม่

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

4.1.3 กำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามกฎหมาย

สอจ.เชียงใหม่

-

372,000

412,000

450,000

500,000

550,000

 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณที่ต้องการ

หลัก

สนับสนุน

ปี 47

ปี 48

ปี 49

ปี 50

ปี 51

4.2.1 ฝึกอบรมสร้างเครือข่ายในการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม เหมืองแร่ และโรงโม่หิน   

 

กรอ. / กพร.

 

 

สอจ.เชียงใหม่

-

-

งบประมาณ / วิทยากร กรอ. และ กพร.เป็นผู้ดำเนินการ โดย สอจ.เชียงใหม่ เป็นผู้ประสานงาน

4.2.2 จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการเหมืองแร่ให้ความรู้เรื่องแร่ การใช้ประโยชน์จากแร่และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

 

สรข.3

สอจ.เชียงใหม่

-

-

50,000

52,000

55,000

4.2.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม

สอจ.เชียงใหม่

-

-

-

100,000

100,000

150,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเขียงใหม่

กล่องข้อความ: จุดแข็ง (Strengths)
1)	โครงสร้างเศรษฐกิจมีความหลากหลาย และกระจายไปตามสาขาต่างๆ เช่น สาขาบริการ สาขาอุตสาหกรรม สาขาการเกษตร สาขาการค้า เป็นต้น
2) มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนของภาคเหนือ เนื่องจากธุรกิจและสถาบันการเงินมาตั้งอยู่ในพื้นที่มากมาย 
3) 	มีความพร้อมด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาหลายแห่ง
4)	มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับการขนส่งสินค้า ทั้งทางถนน รถไฟ และทางเครื่องบินที่ได้มาตรฐาน
5)	มีองค์กรเอกชนด้านธุรกิจการค้าที่เข้มแข็ง มีการรวมตัวเป็นเครือข่าย เช่น หอการค้า และสภาอุตสาหกรรม เป็นต้น
6) 	มีการขยายการลงทุนภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการค่อนข้างสูง
7) ชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถผลิตสินค้าหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
8) บุคลากรในสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่มีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานในระดับดี
กล่องข้อความ: จุดออน (Weakness) 
1) 	ผู้ประกอบการ SMEs ยังไม่เข้มแข็งพอสำหรับการแข่งขันทางการค้ากับธุรกิจข้ามชาติ และมีสินค้าที่มีราคาถูกจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาแข่งขัน
2) 	ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้เป็นปัจจัยการผลิตเริ่มขาดแคลนในภาคต่างๆ 
3) 	ไม่สามารถผลิตแรงงานฝีมือระดับมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการขยายตัวทางการค้าการลงทุน และขาดการบูรณาการ การผลิตแรงงานระหว่างสถาน ศึกษากับความต้องการตำแหน่งงานของภาคเอกชน ทำให้เกิดอัตราการว่างงานค่อนข้างสูง
4) ในพื้นที่ชนบทห่างไกล และชุมชนบนที่สูง มีความยากจน คุณภาพชีวิตต่ำ ขาดโอกาสในการพัฒนา
5) มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาขยะ น้ำเสีย มลภาวะทางเสียง มลภาวะทางอากาศ 
6) ขาดฐานข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรมที่ดี และครบวงจร สำหรับให้บริการกับผู้สนใจ
7) บุคลากรในสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ยังขาดการเรียนรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสมัยใหม่ โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กล่องข้อความ: โอกาส (Opportunities)
1) 	มีทำเลที่ตั้งเหมาะสมต่อการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ของภาคเหนือตอนบน และมีโอกาสเชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และเชื่องโยงสู่เอเซียใต้
2) 	รัฐบาลมีนโยบาย ส่งเสริมให้สนามบินเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค (HUB) มีเส้นทางบินตรงไปยังเมืองสำคัญในภูมิภาค ส่งผลดีต่อการค้าการลงทุน
3) 	จังหวัดเชียงใหม่ได้สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับนครเซี่ยงไฮ้ และมีโอกาสเชื่อมความสัมพันธ์กับเมืองอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในด้านการค้าการลงทุน
4) รัฐบาลให้ความสำคัญการการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระดับรากหญ้า โดยมีโครงการสำคัญหลายโครงการ เช่น OTOP กองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น
5) รัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้เชียงใหม่เป็น ICT CITY สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และการให้บริการประชาชน (E-Province)
กล่องข้อความ: ขอจํากัด (Threats)
1)	ปัญหาด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจการค้าการลงทุน
2) 	มีการตั้งเงื่อนไขการกีดกันการค้าที่มิใช่ภาษี เช่น มาตรการสุขอนามัย สิทธิมนุษยชน เข้ามาใช้ในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
3) 	มีแนวโน้มที่สินค้าจากประเทศจีนจะเข้ามาแข่งขันมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นหลัก และสินค้าเกษตร
4) 	ปัญหาราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและการขนส่งสินค้า
5) 	ผลกระทบจากการที่ประเทศจีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) จะทำให้นักลงทุนเคลื่อนย้ายฐานการผลิตไปประเทศจีน 
6) มีข้อจำกัดด้านงบประมาณในการพัฒนา โดยเฉพาะลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับพื้นที่ชนบทห่างไกล
7) ภาคเอกชนยังขาดโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของภาคราชการและท้องถิ่น